هتل ازکت AZCOT

  •   ازکت
  •    (4 ستاره)
  •   آذربایجان
  •   N/A

درباره هتل ازکت

هتل AZCOT مرمت شده ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ در بهترین بخش ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﮐﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪان ﻓﻮاره ها قرار گرفته اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﯿﺪان به حالت ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﺑﻮده و ورود خودرو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان قدغن می باشد.
بناهای اطﺮاف اﯾﻦ هتل، ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮده و ﺑﺼﻮرت مدرن ﺑﺎزﺳﺎری ﺷﺪه اند. طﺒﻘﻪ همکف کلیه اﯾﻦ بناها اغلب رﺳﺘﻮران، ﮐﺎﻓﻪ و بوتیکهای شیک لباس می باشد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻐﺎزه ها، بناها و ﭘﺎرک های گرداگرد اﯾﻦ هتل ﺗﺎ نصف شب ﺑﺎز هستند و مهمانان و ﺳﺎﮐﻨﺎن شهر در اﯾﻦ قسمت از شهر ﺑﻪ گشت و ﺧﺮﯾﺪ کردن مشغول میشوند.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺰﯾﺖ های اﯾﻦ هتل:
- واﻗﻊ ﺷﺪن در ﻣﯿﺪان ﻓﻮاره ها
- ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﭽﺮی شهر مسافت ﭘﯿﺎده 7 دﻗﯿﻘﻪ
- ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺳﺎﺣﻠﯽ(ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ) ﺧﺰرمسافت ﭘﯿﺎده 15 دﻗﯿﻘﻪ
- ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ مکان ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ
- دﺳﺘﺮﺳﯽ راحت ﺑﻪ اﻧﻮاع رﺳﺘﻮران های ﮐﺸﻮرهای ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﯿﺪان ﻓﻮاره ها
- ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪز 4 دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎده


هتل ازکتAZCOT


:Address
Husi Hajiyev Str.7, Lane 1 Baku , AZE1001, Azerbaijan