قوانین و مقررات


شرایط وضوابط عمومی
1- وب سایت قصر شیرین طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قوانین جرایم اینترنتی ومجموعه ی قوانین ومقررات تجارت الکترونیکی فعالیت می کند.

2- خدمات ومحتوای عرضه شده توسط وب سایت قصر شیرین جهت استفاده در این وب سایت تولید می شوند.هرگونه سو استفاده از اطلاعات -متن ها -عکس ها -نقشه ها -طرح ها -لوگو و......از این وب سایت پیگردقانونی دارد وهیچ فرد حقیقی یاحقوقی اجازه ی سو استفاده ازمطالب این وب سایت را ندارد.ذکر مطالب این وب سایت دراینترنت تنها با ذکرنام ونشانی اینترنتی وب سایت قصر شیرین ولینک به مطالب ذکر شده مجازاست ودر رسانه های کاغذی باکسب اجازه ی کتبی از مسئولان وب سایت

3- هرگونه سو استفاده ازنام آژانس قصر شیرین سایت اینترنتی آژانس قصر شیرین مکاتبه از طرف آژانس قصر شیرین ویا استفاده ازنام های مشابه که شبهه مشابهت وتطابق راایجادنماید ممنوع بوده از طریق شکایت به مراجع قانونی ذی صلاح دادگاه های رسیدگی به جرائم اینترنتی درداخل ویاخارج ازکشور ونیز اطلاع رسانی به سرویس دهندگان وسرویس گیرندگان اینترنتی قابل پیگرد خواهدبود.

4- وب سایت آژانس قصر شیرین اطلاعات شخصی کاربران راباهیچ مجموعه ی دیگری به اشتراک نخواهد گذاشت ومراجع ذی صلاح فقط در صورت موارد مصرح در قانون امکان استفاده ازاین اطلاعات را خواهد داشت

5-کاربر متعهد می شود هرگونه تغییر در مشخصات فردی خود دراسرع وقت در وب سایت قصر شیرین اصلاح نمایند.در غیراین صورت این وب سایت هیچ مسئولیتی در قبال تبعات ناشی ازعدم صحت اطلاعات موجود نخواهد داشت

6-کاربران متعهد می شوند که اطلاعات خود راهنگام ثبت نام و رزرو به صورت صحیح در وب سایت وارد کنند.در صورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست مسئولیت عواقب بعدی این عمل برعهده ی کاربران خواهد بود

7-حقوق معنوی محتوایی که توسط کاربران وب سایت قصر شیرین تولید شده وبر روی این وب سایت قرار میگیرد متعلق به وب سایت قصر شیرین است واین سایت حق ویرایش حذف ویا با نشر این محتویات رابرای خود محفوظ می دارد.

8- باتایید رزرو پرواز کاربرباقوانین ومقررات مربوط به فسخ رزرو هم موافقت می کند.دقت داشته باشید که ممکن است کاربر مجبورشودبه خاطرفسخ قرارداد هزینه ایی بپردازد.این هزینه هاطبق مقررات هرپرواز متفاوت اندبه همین دلیل توصیه می شودقبل از قطعی کردن هرقرارداد مفاد آن رابه دقت مطالعه فرمایند.